ХЕРСОНСЬКА ГІМНАЗІЯ №1
ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Статут гімназії

СТАТУТ

Херсонської гімназії №1

Херсонської міської ради

СХВАЛЕНО

загальними зборами колективу

Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1

Херсонської міської ради протокол № 2 від 05.09.2013 р.

м. Херсон

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Херсонська гімназія №1 Херсонської міської ради (далі - Гімназія) - це загальноосвітній навчальний заклад, у структурі якого функціонують:

- спеціалізована школа І ступеня із поглибленим вивченням англійської мови;

- навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів із поглибленим вивченням української та іноземної мов (англійської, німецької), історії та правознавства.

Трьохступенева структура Гімназії забезпечує рівний доступ до якісної освіти дітям молодшого шкільного віку, наступність та перспективність у наданні освітніх послуг у школах І, ІІ та ІІІ ступенів.

1.2. Гімназію створено шляхом реорганізації Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Херсонської міської ради.

1.3. Херсонська гімназія №1 Херсонської міської ради є правонаступником Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 Херсонської міської ради та перебуває в комунальній власності.

1.4. Юридична адреса Гімназії: 73020, м. Херсон, вул. Димитрова, 17–Б, тел. (0552) 29 11 55, 29 19 48, 29 02 07, e-mail: school@ukrpost.ua

1.5. Гімназія є юридичною особою, може мати самостійний баланс, рахунки в установі банку, має печатку, штамп, ідентифікаційний код, бланки з власними реквізитами.

1.6. Власником Гімназії є територіальна громада міста. Управління освіти Херсонської міської ради сприяє фінансуванню Гімназії, її матеріально-технічному забезпеченню.

1.7. Головною метою Гімназії є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, а також науково-теоретичної, гуманітарної, загальнокультурної підготовки та підтримки обдарованих і здібних дітей.

1.8. Головними завданнями Гімназії є:

- створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державних стандартів;

- виявлення на ранньому етапі здібностей та нахилів дітей з метою забезпечення їх максимальної самореалізації;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної гідності, готової до трудової діяльності, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання у дітей поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян, як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя;

- створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;

- надання учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;

- пошук і відбір для навчання обдарованих та здібних дітей;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- формування творчо мислячої особистості, здатної до продуктивної праці в динамічному світі, до прийняття і створення прекрасного;

- оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання і виховання.

1.9. Діяльність Гімназії будується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією і культурою, диференціації та оптимізації змісту і форм освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації. У своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України, Інструкцією про організацію та діяльність Гімназії, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України, власним Статутом.

1.10. Гімназія самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.11. Гімназія несе відповідальність за реалізацію головних завдань, визначених Законом України «Про освіту», Положенням Про загальноосвітній навчальний заклад, безпечні умови освітньої діяльності, дотримання умов, що визначаються

за результатами атестації, договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, разом з тим зобов'язань за міжнародними угодами, фінансової дисципліни.

1.12. У Гімназії визначена українська мова навчання, запроваджено поглиблене вивчення предметів відповідно до профільного навчання: філологічний (української та іноземної філології) та суспільно-гуманітарний (історичний та правовий профілі) напрями.

1.13. Гімназія має право:

-проходити в установленому порядку державну атестацію;

-визначати форми і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із управлінням освіти Херсонської міської ради;

-визначати варіативну частину робочого навчального плану;

-в установленому порядку розробляти і впроваджувати авторські програми, експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

-спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України в межах кошторисних призначень;

-займатися видавничою діяльністю: випускати власну газету в межах Гімназії, інформаційно-методичну літературу;

-запрошувати на роботу спеціалістів вищих навчальних закладів (кандидатів і докторів наук) на договірних умовах;

-приймати на роботу спеціалістів на договірних умовах;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

-бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

-отримувати кошти і матеріальні цінності від органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України (зокрема використовувати кошти від надання додаткових освітніх послуг);

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- встановлювати власну атрибутику і символіку;

-  встановлювати гімназійну форму одягу для учнів;

- надавати населенню додаткові освітні послуги, разом з тим і платні;

- об’єднувати свою діяльність із діяльністю інших підприємств, установ, організацій (вітчизняних і зарубіжних) на основі угод і договорів про співпрацю.

1.14. У Гімназії створюються та функціонують методичні об'єднання вчителів, творчі групи вчителів; соціально-психологічна служба, проблемні та динамічні групи, інші організації, діяльність яких не суперечить чинному законодавству.

1.15. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються територіальною громадою міста і здійснюються установами охорони здоров’я та іншими медичними установами міста.

1.16. Організація гарячого харчування дітей шкільного віку здійснюються відповідно до чинного законодавства.

1.17. Взаємовідносини Гімназії з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Гімназія організовує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного планів.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

2.3. Робочий навчальний план Гімназії погоджується радою Гімназії та затверджується управлінням освіти Херсонської міської ради.

2.4. У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

2.5. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Гімназії самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.6. Гімназія здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.7. Зарахування учнів до першого класу спеціалізованої школи І ступеня із поглибленим вивченням англійської мови здійснюється на основі розроблених Правил конкурсного приймання, складених відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої відповідним наказом Міністерства освіти і науки України.

2.8. До Гімназії зараховуються учні, які закінчили спеціалізовану школу І ступеня при Гімназії і пройшли конкурсний відбір. Зарахування учнів до 1-7 (5-11) гімназійних класів здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний ступінь освіти. Правила конкурсного приймання розробляються адміністрацією Гімназії за участю органів громадського самоврядування відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої відповідним наказом Міністерства освіти і науки України, схвалені на спільному засіданні педагогічної ради та ради Гімназії, затверджені директором Гімназії за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради.

2.9. Іноземці приймаються до Гімназії відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців».

2.10. Мікрорайон для Гімназії не встановлюється. Учні зараховуються до Гімназії незалежно від місця проживання.

2.11. Наповнюваність класів, груп, поділ при вивченні профільних та інших предметів визначається Міністерством освіти і науки України на основі встановлених Кабінетом Міністрів України нормативів фінансування здобуття загальної середньої освіти. За рахунок додаткових асигнувань, коштів місцевого бюджету, рішенням ради Гімназії може встановлюватися менша наповнюваність класів і груп. Кількість учнів у гімназійних класах може бути зменшена до 15 учнів за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, на підставі їх заяв та договірних зобов'язань на навчання у класах із наповнюваністю нижче нормативної.

2.12. Тривалість уроків у Гімназії становить: у спеціалізованій школі І ступеня із поглибленим вивченням англійської мови у 1 класах - 35 хвилин, у 2-4 класах - 40 хвилин, у 1–7 (5-11) гімназійних - 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

2.13. Тривалість перерв між уроками встановлюється із урахуванням потреб в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після 2-го та 3-го уроків) – 20 хвилин.

2.14. Розклад уроків складається на початку навчального року відповідно до робочого навчального плану з дотриманням санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується директором Гімназії.

2.15. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. У першому класі домашні завдання учням не даються.

2.16. Система оцінювання знань учнів Гімназії, порядок проведення державної підсумкової атестації, переведення та випуску, звільнення від державної підсумкової атестації, нагородження за успіхи у навчанні визначаються Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України. Учні, які не встигають (мають результати семестрового або річного оцінювання низького рівня (1, 2, 3 бали) хоча б з одного предмета), наказом директора відраховуються з Гімназії і при сприянні управління освіти Херсонської міської ради переводяться до відповідного класу загальноосвітньої школи.

У разі незгоди батьків або осіб, які їх замінюють, із відрахуванням із Гімназії вони мають право оскаржити дії директора до ради Гімназії. За поданням ради Гімназії управління освіти Херсонської міської ради створює комісію, що визначає правомірність відрахування. Висновки цієї комісії є остаточними.

2.17. За учнями, які навчаються в Гімназії, зберігається право вільного переходу до відповідного класу загальноосвітньої школи.

2.18. У гімназії визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень. У 1-х класах спеціалізованої школи І ступеня із поглибленим вивченням англійської мови дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів; у 2 класі відбувається у відповідності до рішення педагогічної ради Гімназії; у 3-11-х класах виставляються оцінки в балах відповідно до діючої системи оцінювання.

2.19. У документі про освіту відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік (табель успішності) та державну підсумкову атестацію (свідоцтво, атестат). У документах про освіту (свідоцтво, атестат) оцінка за поведінку не виставляється.

2.20. Навчання у Гімназії завершується державною підсумковою атестацією, за результатами якої видається документ про освіту зразка, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

2.21. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів, їхніх батьків класним керівником, результати державної підсумкової атестації - головою атестаційної комісії.

2.22. Порядок переведення і випуск учнів Гімназії визначається Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України.

2.23. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до 1 класу Гімназії (що відповідає 5 класу основної школи), проводяться за програмами попередніх до вступу класів за весь курс навчання з навчальних предметів, що відповідають спеціалізації закладу, в усній або письмовій формах (співбесіда, диктант, тестування, письмова робота, усне опитування за білетами тощо).

2.24. Під час проведення конкурсу беруться до уваги досягнення в навчанні не нижче середнього рівня з української та іноземної мов, читання, математики.

2.25. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, відповідно до вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, здійснюється шляхом їх підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України.

2.26. Учням, які закінчили певний ступінь Гімназії, видається відповідний документ:

- по закінченні початкової школи - табель успішності;

- по закінченні основної школи Гімназії - свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- по закінченні Гімназії - атестат про повну загальну середню освіту.

2.27. За відмінні успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, золота медаль «За високі досягнення у навчанні», срібна медаль «За досягнення у навчанні», похвальні листи «За високі досягнення у навчанні», похвальні грамоти «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», листи-подяки, цінні подарунки.

2.28. Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у Гімназії проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

Поглиблена підготовка учнів досягається в результаті вивчення спеціальних курсів, факультативів, курсів за вибором, а також відвідування занять у клубах, студіях, гуртках, творчих об’єднаннях, товариствах тощо. У Гімназії проводиться пошукова і навчально-дослідна робота учнями й учителями.

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Статус учасників навчально-виховного процесу, їхні права й обов'язки визначаються Законом України «Про освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України та Статутом гімназії. Іноземці, прийняті до Гімназії, мають права і обов'язки учнів відповідно до законодавства України.

3.2. За успіхи в навчанні для учасників навчально-виховного процесу Гімназії встановлюються різні форми морального і матеріального заохочення, разом з тим й передбачені її Статутом. Учням Гімназії за успіхи в навчанні рішенням ради може бути призначена стипендія за рахунок власних коштів, добродійних фондів тощо.

3.3. Учасниками навчально-виховного процесу в Гімназії є:

- учні (гімназисти);

- керівник;

- педагогічні працівники;

- психолог, бібліотекар, соціальний педагог та інші спеціалісти закладу;

- батьки або особи, які їх замінюють.

3.4. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.5. Учні мають право на:

- доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

- вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою Гімназії;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- отримання додаткових, у тому числі платних, освітніх послуг;

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування Гімназії;

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- брати участь у роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

- безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

- захист від будь-яких форм експлуатації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від фізичного та психічного насильства, від будь-яких дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

3.6. Учні зобов'язані:

- оволодівати знаннями, уміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти, підвищувати свій загальний культурний рівень;

- брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, його Статутом;

- дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку, кодексу честі гімназиста;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників Гімназії відповідно до Статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

- дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників Гімназії;

- брати участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни, дбати про охайний зовнішній вигляд (носити шкільну форму - повсякденну та парадну - встановленого зразка, зачіску шкільного зразка, взуття неспортивного типу);

- виконувати правила санітарного режиму та правила Гімназії;

- проходити у визначені строки медичне обстеження.

3.7. Педагогічними працівниками Гімназії можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.8. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами, прийнятими відповідно до них правилами внутрішнього розпорядку. Трудові відносини між адміністрацією Гімназії та педагогічними працівниками можуть бути виражені у формі безстрокового та строкового трудових договорів та у формі контракту.

3.9. Педагогічні працівники мають право:

- самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;

- брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів закладу та інших органів громадського самоврядування Гімназії, у заходах, пов'язаних з організацією навчально-виховної роботи;

- вибирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації;

- навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

- вносити керівництву Гімназії і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об'єднуватись у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років, у порядку, визначеному законодавством України.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.10. Педагогічні працівники зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм, на рівні обов'язкових державних вимог;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню іміджу Гімназії; виконувати вимоги Статуту, правила і режим внутрішнього трудового розпорядку, умови контракту та колективного трудового договору;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- виконувати накази і розпорядження директора Гімназії, управління освіти Херсонської міської ради;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- брати участь у розробці методичних рекомендацій, посібників, підручників;

- регулярно, один раз за п’ять років, проходити курсову перепідготовку;

- щороку проходити медичний огляд;

- старанно й охайно вести встановлену шкільну документацію (класні журнали, особові справи учнів тощо).

3.11. Педагогічні працівники несуть повну персональну відповідальність за життя і здоров'я дітей під час проведення уроків, позакласних, позашкільних заходів.

3.12. Робочий час педагогічних працівників визначається навчальним розкладом і посадовими обов’язками.

3.13. У Гімназії обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку Гімназії, не виконують посадових обов'язків, умов трудового договору чи контракту або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, несуть дисциплінарну відповідальність згідно з чинним законодавством.

3.15. Працівники Гімназії у відповідності до ст. 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять безоплатні медичні огляди.

3.16. Інженерно-технічні працівники та навчально-допоміжний персонал приймаються на роботу і звільняються директором Гімназії згідно з чинним законодавством. Їхні права, обов’язки та соціальні гарантії регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього розпорядку Гімназії.

3.17. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатися до органів управління освітою, директора Гімназії та органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування Гімназії та у відповідних державних, судових органах;

- обирати форму і зміст додаткових освітніх послуг для учнів.

3.18. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мови, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

- нести персональну відповідальність за виховання, навчання і розвиток дітей.

У разі невиконання батьками своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством України, Гімназія може виступати позивачем до суду про позбавлення їх батьківських прав.

3.19. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Гімназії;

- керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Гімназії;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

3.20. Представники громадськості зобов'язані дотримуватися Статуту Гімназії, виконувати накази та розпорядження директора Гімназії, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насилля, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

3.21. За умови реорганізації чи ліквідації Гімназії її працівникам і учням засновником гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства з питань праці та освіти.

3.22. Учням, які за станом здоров'я не можуть відвідувати школу, надається право і створюються умови для індивідуального навчання відповідно до Положення про індивідуальне навчання, затвердженого Міністерством освіти і науки України, на основі заяв батьків або осіб, які їх замінюють.

Для осіб, що працюють і бажають здобути загальну середню освіту самостійно, проводиться державна атестація (екстернат).

3.23. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

ІV. УПРАВЛІННЯ ГІМНАЗІЄЮ

4.1. Управління Гімназією здійснюється управлінням освіти Херсонської міської ради.

Безпосереднє керівництво Гімназією здійснює її директор, який діє у межах повноважень, визначених Законом України «Про освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Інструкцією про організацію та діяльність гімназії та цим Статутом. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, стан здоров'я якого не перешкоджає виконанню професійних обов'язків, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Директор Гімназії та його заступники призначаються або звільняються з посади управлінням освіти Херсонської міської ради. Призначення та звільнення заступників директора здійснює управління освіти Херсонської міської ради за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2. Вищим органом громадського самоврядування Гімназії є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегати загальних зборів колективу з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

-працівників Гімназії - зборами трудового колективу;

- учнів Гімназії другого - третього ступеня - класними зборами;

- батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників Гімназії - 35%, учнів - 30%, батьків і представників громадськості - 35%.

Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати загальні збори мають голова ради Гімназії, директор Гімназії, засновник, учасники зборів, якщо за це висловилося не менше третини їх загальної кількості.

Загальні збори:

- обирають раду Гімназії , її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіт директора і голови ради Гімназії;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності Гімназії;

- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності Гімназії;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників у межах кошторисних призначень.

4.3. У період між загальними зборами діє рада Гімназії.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

-сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

-об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Гімназії та удосконалення навчально-виховного процесу;

-формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Гімназією;

-розширення колегіальних форм управління Гімназією;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. Основними завданнями ради є :

-підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім'єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Гімназії та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- створення належного педагогічного клімату в Гімназії;

- формування навичок здорового способу життя;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов'язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв'язків між родинами учнів та Гімназією з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;

- організація громадського контролю за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- контроль за витраченням бюджетних асигнувань.

4.3.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами Гімназії.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада Гімназії діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

-колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора Гімназії, власника (засновника), а також членами ради.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту Гімназії, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, або осіб, які їх замінюють, та громадськості.

У разі незгоди адміністрації Гімназії з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Гімназії.

4.3.5. Очолює раду Гімназії голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Гімназії, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, доведенням оздоровчих, культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада Гімназії:

-організовує виконання рішень загальних зборів;

-вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи Гімназії та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту Гімназії;

- затверджує режим роботи Гімназії;

- сприяє формуванню мережі класів Гімназії, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників Гімназії медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні», похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів, варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій учителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та управління освіти Херсонської міської ради пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

-розглядає питання родинного виховання;

-бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

-сприяє педагогічній освіті батьків;

-сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов'язкової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та зміст їхньої роботи визначається радою.

4.4. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет (рада), методичні об'єднання, комісії.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України обов'язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у Гімназії;

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Гімназії;

- організація та проведення заходів, спрямованих на охорону життя і здоров'я учасників навчально-виховного процесу;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників Гімназії;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

-всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та Гімназією;

-сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 7-15 осіб із представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах Гімназії шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора Гімназії.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

-пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

-дотримання вимог законодавства України;

-самоврядування;

-колегіальності ухвалення рішень;

-добровільності і рівноправності членства;

-законності, гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не менш ніж чотири рази за рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома педагогічного колективу Гімназії, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар. Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора Гімназії, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Гімназії;

- залучати додаткові джерела фінансування Гімназії;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази Гімназії;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи Гімназії, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки (або особи, які їх замінюють), представники учнівського самоврядування.

4.6. Директор Гімназії:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

- забезпечує реалізацію права учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку гімназійним майном і коштами, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази закладу;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов'язки працівників Гімназії;

- формує контингент учнів, зараховує їх до Гімназії;

- роз’яснює працівникам їхні права та обов’язки, інформує про умови праці, права на пільги і компенсації за роботу в шкідливих умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, управлінням освіти Херсонської міської ради місцевими органами державної виконавчої влади тощо;

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- здійснює зв'язок з громадськістю, координує роботу з батьками (особами, які їх замінюють);

- щороку звітує про стан навчально-виховного процесу, методичної та фінансово-господарської діяльності Гімназії на загальних зборах колективу.

4.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором Гімназії і затверджується управлінням освіти Херсонської міської ради.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8. У гімназії створюється постійно діючий дорадчий колегіальний

орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор Гімназії.

4.9. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи Гімназії;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, упровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників Гімназії.

4.10. Робота педагогічної ради планується в довільній формі до потреб Гімназії. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11.Учнівські збори Гімназії (класу) - колективний орган учнівського самоврядування. Основною структурною ланкою Гімназії є клас - колектив учнів, що формується з метою виконання завдань Гімназії на основі їхніх вікових або психофізичних особливостей, рівня розвитку.

4.12. Учнівські збори Гімназії (класу):

- обирають органи учнівського самоврядування Гімназії;

- висувають своїх представників для участі в роботі органів громадського самоврядування;

- обговорюють питання організації навчання, діяльності і дозвілля учнівського колективу.

4.13. Батьківські збори Гімназії (класу) - колективний орган батьківського самоврядування.

4.14. Батьківські збори:

- обирають органи батьківського самоврядування;

- обирають своїх представників для участі в роботі громадського самоврядування;

- залучають батьків до участі в керівництві гуртками та іншими видами позакласної та позашкільної роботи;

- вносять на розгляд педагогічної ради, директора та його заступників пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу в класі та Гімназії;

- запрошують педагогів, представників державних органів управління, адміністрації Гімназії для обговорення стану і перспектив роботи класу та Гімназії, а також роз’яснення з окремих питань, що турбують батьків.

4.15. У Гімназії діють батьківські комітети (ради) (далі - комітети), рішення про створення яких приймається на загальних зборах батьків відповідних класів (класу) або Гімназії. Діяльність комітету здійснюється відповідно до Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України.

Комітети є добровільними громадськими формуваннями, створеними на основі єдності інтересів батьків щодо реалізації прав та обов'язків своїх дітей під час навчання у Гімназії.

4.16. Метою діяльності комітетів є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування Гімназії, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти.

4.16.1. Основними завданнями діяльності комітетів є сприяння створенню умов для:

- формування та розвитку особистості учня та його громадянської позиції, становленню учнівського самоврядування; виховання в учнів шанобливого ставлення до державних святинь, української мови і культури, історії і культури народів, які проживають в Україні;

- формування загальнолюдської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;

- захисту здоров'я та збереження життя і здоров'я дітей;

- здобуття учнями обов’язкової загальної середньої освіти, розвитку їх природних здібностей та підтримки обдарованої молоді;

- залучення батьківської громадськості до професійної орієнтації учнів, позакласної та позашкільної роботи;

- вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази Гімназії та її благоустрою.

4.16.2. Комітет класу Гімназії формується з батьків або осіб, які їх замінюють, одного чи декількох класів, і діє від їх імені.

Комітет класу Гімназії, голова та заступник голови обираються на зборах батьків класу на початку навчального року.

Голова комітету Гімназії є членом навчального закладу, може брати участь у засіданнях педагогічної ради Гімназії під час розгляду питань, віднесених до компетенції комітету, з правом дорадчого голосу.

Кількісний склад та термін повноважень комітету визначаються зборами батьків класу.

Збори батьків класу (класів) проводяться за рішенням батьків класу не рідше двох разів на семестр.

Комітет Гімназії формується з голів (представників) усіх комітетів класів, а з інших батьків за рекомендацією комітетів класів або ради класу.

Кількісний та якісний склад комітету Гімназії, термін його повноважень визначаються радою Гімназії. Правомочний склад зборів становить не менше як дві третини від загальної кількості учнів у Гімназії.

Рішення зборів комітетів доводиться до відома батьків, керівництва Гімназією, а за необхідності до управління освіти Херсонської міської ради у 10-денний термін.

Комітети звітують про свою роботу перед зборами батьків один раз на рік – в день виборів нового складу комітетів.

4.17. Комітети мають право:

- брати участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

- вносити на розгляд керівництва (педагогічної, піклувальної рад) Гімназії пропозиції щодо змін типу навчального закладу, його статусу, вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарчих питань, які мають бути розглянуті керівництвом Гімназії в місячний термін, а результати розгляду доведені до відома батьків;

- звертатися до директора, класного керівника, педагогічної та ради школи щодо роз'яснення стану і перспектив робота та з окремих питань, що турбують батьків;

- порушувати клопотання щодо позбавлення чи обмеження батьківських прав;

- за необхідності заслуховувати звіти батьків і надавати допомогу щодо поліпшення їхньої роботи;

- скликати позачергові батьківські збори;

- сприяти покращенню харчування учнів;

- сприяти дотриманню санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов функціонування Гімназії;

- брати участь у прийнятті рішень стосовно організації оздоровлення учнів;

- сприяти організації інноваційної та експериментальної діяльності Гімназії;

- звертатися до відповідних органів управління освітою, органів громадського самоврядування з питаннями, пов'язаними з навчанням і вихованням дітей;

- виносити на розгляд директора і педагогічної ради пропозиції щодо позакласної та позашкільної роботи з учнями, з організаційно-господарчих питань, щодо покращення роботи педагогічного колективу з батьками учнів.

4.18. У Гімназії можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

5.1. Матеріально-технічну базу Гімназії становлять основні фонди (приміщення, споруди, земля, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності тощо), вартість яких відображено в балансі Гімназії.

5.2. Майно Гімназії є власністю територіальної громади міста і закріплено за нею на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства.

5.3. Гімназія користується приміщенням, обладнанням, землею, іншими природними ресурсами і відповідно до чинного законодавства, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, власного Статуту несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Гімназії проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Гімназії внаслідок порушення її майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база Гімназії складається з навчальних кабінетів, майстерень (з обробки деревини та обслуговуючої праці), а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, медичного та стоматологічного кабінетів, комп'ютерних кабінетів, їдальні, приміщення для технічного та навчально-допоміжного персоналу, кабінету соціально-психологічної служби тощо.

5.6. Відповідно до рішення Херсонської міської ради від 23.12.2005 року за №1012 Гімназія має земельну ділянку площею 2,69 га, де розміщуються спортивні майданчики, ігрові майданчики, зони відпочинку, господарські будівлі, парк.

VI. ФІНАНСОВО – ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Фінансово-господарська діяльність Гімназії здійснюється на основі її кошторису.

6.2. Джерелами формування кошторису Гімназії є:

- кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

- кошти, отримані від надання Гімназією додаткових освітніх послуг;

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

6.3. Гімназія має право:

- на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

- фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.4. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Гімназії визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України. За рішенням власника Гімназії бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

6.5. Звітність про діяльність Гімназії встановлюється відповідно до законодавства.

VІІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

7.1. Гімназія за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних фінансових коштів має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, установлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Гімназія має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ГІМНАЗІЇ

8.1. Державний контроль за діяльністю Гімназії здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Гімназії є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.3. Державний контроль за дотриманням Гімназією державних вимог

щодо змісту, рівня і обсягу шкільної освіти здійснює Міністерство освіти і науки України, Департамент освіти, науки, молоді і спорту обласної державної адміністрації, управління освіти Херсонської міської ради, Державна інспекція навчальних закладів, органи державної санепідеміологічної служби.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування)

Гімназії з питань, пов'язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально - виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться її власником відповідно до чинного законодавства.

8.5. Зміст, форми та періодичність контролю встановлюється управлінням

освіти Херсонської міської ради.

ІX. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ГІМНАЗІЇ

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію Гімназії приймає Херсонська міська рада. Реорганізація відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Херсонською міською радою, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Гімназією.

9.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Гімназії, виявляє його та дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його Херсонській міській раді.

9.3. У випадку реорганізації права та зобов'язання Гімназії переходять до правонаступників або визначених навчальних закладів відповідно до чинного законодавства.