ХЕРСОНСЬКА ГІМНАЗІЯ №1
ХЕРСОНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Статут асоціації

1.Загальні положення

1.1. Асоціація працівників закладів освіти м. Херсона (АПЗОХ) – надалі Асоціація – добровільна громадська організація працівників навчальних закладів (дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих), які на добровільних засадах об’єдналися для виконання статутних завдань.

1.2. У своїй діяльності Асоціація керується Конституцією України, чинним законодавством, цим Статутом.

1.3. Асоціація створена і діє на основі добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності та гласності.

1.4. Діяльність Асоціації поширюється на територію міста Херсона та Херсонської області.

1.5. Асоціація має власну символіку, яка затверджується Координаційною Радою і реєструється в установленому законом порядку.

1.6. Юридична адреса: 

 

2.Мета, завдання та напрямки діяльності Асоціації

2.1. Метою Асоціації є сприяння: 

- розбудові національної освіти як важливого засобу творення української держави;

- розвиткові системи освіти, навчальних закладів: дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих у місті Херсоні;

- вдосконалення їх мережі;

- підвищенню рівня професійної та управлінської компетентності працівників;

- становленню інноваційних закладів, правовому та соціальному захисту їх працівників.

2.2.Основними завданнями Асоціації є:

- аналіз стану і перспектив розвитку системи начальних закладів, їх структурних утворень, законодавчого, фінансового та методичного забезпечення;

- розробка альтернативних  нормативно-правових документів з питань управління  та діяльності дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів міста Херсона 

- соціальний захист працівників та керівників освітніх закладів; 

- внесення пропозицій до органів влади і управління;

- організація обміну інформацією про нові технології, моделі діяльності та управління закладами;

- надання на громадських засадах консультацій,  практичної допомоги з проблем життєдіяльності закладів;

- співпраця з національними Асоціаціями керівників шкіл, працівників дошкільних, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів, членами Європейської Асоціації керівників шкіл, Асоціаціями керівників навчальних закладів інших країн світу;

- участь у розробленні міжнародних загальнодержавних регіональних програм, спрямованих на впровадження сучасних підходів до підготовки педагогічних працівників, поліпшення якості освіти (дошкільної, позашкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної, вищої);

- проведення освітньої, культурної та наукової діяльності, організація дозвілля членів Асоціації та їх сімей;

- сприяння роботі на удосконалення системи підготовки, адаптації та перепідготовки працівників та керівників навчальних закладів;

- організація соціальних досліджень серед працівників та керівників навчальних закладів;

- обмін досвідом, забезпечення  якості освіти, в тому числі  альтернативної, для обдарованих дітей і молоді;

- представництво та захист законних інтересів своїх членів у державних органах та органах місцевого самоврядування;

- здійснення громадського контролю за додержанням законодавства, нормативно-правових актів в галузі освіти;

- здійснення роботи щодо залучення коштів міжнародних фінансових організацій, які надають гранти та кредитні кошти;

- формування громадської думки щодо підвищення престижу навчальних закладів міста Херсона.

Для виконання статутних завдань Асоціація в установленому порядку:

- здійснює громадсько-педагогічну експертизу законодавчо-нормативних документів та механізму їх впровадження;

- організує спілкування працівників та керівників закладів освіти, проведення з ними регіональних та загальноукраїнських заходів, лекцій, зустрічей, спрямованих на реалізацію цього Статуту;

- сприяє здійсненню видавничої діяльності;

- з метою виконання статутних завдань і цілей здійснює необхідну господарську та іншу підприємницьку діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, заснування підприємств.

 

3. Членство в Асоціації

3.1.Асоціація має індивідуальних, колективних та почесних членів.

3.2.Індивідуальними членами Асоціації можуть бути громадяни України – працівники  та керівники дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, які сплачують вступні та членські внески і беруть участь у виконанні статутних завдань. 

Колективними членами можуть бути колективи навчальних закладів, установ, організацій, громадські об’єднання, які підтримують мету та завдання Асоціації та беруть участь у їх виконанні.

Колективні члени мають право одного голосу.

Почесні члени можуть бути обрані на Конференції за поданням Виконавчого комітету за особистий внесок у роботу Асоціації.

Почесні члени мають право дорадчого голосу.

3.3.Для вступу до Асоціації індивідуальні члени подають письмову заяву до Виконавчого комітету на ім'я Голови Асоціації. 

3.4.Колективні члени вступають до Асоціації на підставі рішення зборів колективу чи рішення керівного колегіального органу громадської організації, поданого до Виконавчого комітету Асоціації. З колективними членами можуть заключатися угоди.

3.5.Права індивідуальних та колективних членів:

- обирати та бути обраними до керівних органів Асоціації (колективні члени через своїх представників);

- брати участь у всіх заходах, які проводить Асоціація;

- користуватись інформаційним обслуговуванням Асоціації;

- вносити пропозиції щодо покращення діяльності;

- одержувати наукову, методичну та правову допомогу.

3.6.Обов’язки індивідуальних та колективних членів:

- гідно нести звання члена Асоціації;

- брати участь у роботі Асоціації (колективні члени – через своїх представників);

- дотримуватись Статуту та прийнятих ухвал;

- систематично сплачувати членські та вступні внески.

3.7.Розмір вступних та членських внесків встановлює Виконавчий комітет Асоціації своїм рішенням.

3.8.Членство в Асоціації припиняється за заявою індивідуального члена та рішенням зборів колективу підприємства, установи, організації, чи рішенням колегіального керівного органу громадської організації або за порушенням питання про перебування в Асоціації Виконавчим комітетом.

 3.9.Ухвала про припинення членства в Асоціації вважається дійсною у випадку прийняття більшістю голосів та 2/3 від присутніх членів на зборах.

4.Керівні, контрольні та місцеві органи Асоціації

4.1.Керівними органами Асоціації є Конференція  та її Виконавчий комітет.

4.2.Вищим керівним органом Асоціації є Конференція, яка скликається раз на рік Виконавчим комітетом або з ініціативи не менше 1/3 членів Асоціації. Час проведення і порядок денний Конференції оголошуються не менше як за місяць до її проведення. Конференція вважається правомочною, якщо у її роботі бере участь не менше 2/3 обраних делегатів. Рішення Конференції вважається правочинним, якщо за нього проголосували більше половини зареєстрованих делегатів.

4.3.   Конференція Асоціації:

- приймає Статут і регламент роботи Асоціації, зміни і доповнення до них;

- обирає Голову Асоціації та заступників, Виконавчий комітет Асоціації, робочі органи, ревізійну комісію, розглядає їх звіти;

- контролює виконання рішень Асоціації;

- визначає представництво Асоціації;

- розглядає інші питання, що стосуються діяльності Асоціації;

- приймає рішення про припинення діяльності Асоціації.

4.4.  У період між конференціями роботою Асоціації керує Виконавчий комітет, до складу якого входить Голова Асоціа¬ції, заступники, Відповідальний секретар /скарбник/.

 Заступники Голови Асоціації обираються від дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів. Засідання Виконавчого комітету прово¬диться у міру потреби, але не рідше одного разу в три місяці.

4.5.Регламентація роботи та кількість членів робочих ор¬ганів Асоціації визначається Положенням про неї, яке прийма¬ється Виконавчим комітетом.

4.6.Усі керівні та контрольні органи Асоціації та виборні посадові особи обираються терміном на 2 роки відкритим голосуванням більшістю голосів.

4.7. Виконавчий комітет:

- готує проект Статуту;

- визначає основні напрямки діяльності Асоціації;

- формує річний бюджет;

- складає річну програму;

- організовує та проводить річний Координаційний з’їзд;

- формує комітети, комісії, інші необхідні структури;

- затверджує штатний розклад робочих органів Асоціації;

- приймає звіт і обирає скарбника.

Засідання Виконавчого комітету є правомочним, якщо на ньому присутні половина членів; рішення приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні.

4.8. Виконавчий комітет складається з семи осіб : Голова Асоціації - Голова Виконавчого комітету, заступники, які обираються на Конференції від дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів та Відповідальний секретар (скарбник).

4.9. Голова:

- очолює Виконавчий комітет;

- представляє Асоціацію у державних, громадських та інших організаціях;

- укладає від імені Асоціації угоди;

- підписує фінансові та інші документи Асоціації;

- головує на засіданнях Виконавчого Комітету;

- приймає та звільняє з роботи працівників штатного апарату відповідно до законодавства про працю.

4.10. Заступники:

- виконують обов’язки Голови під час його відсутності або в разі необхідності за напрямами діяльності;

- допомагають Голові в організації діяльності Асоціації;

- відповідають за координацію діяльності між дошкільними,позашкільними, загальноосвітніми,професійно-технічними та вищими навчальними закладами.

- готують засідання Виконавчого комітету;

- готують Конференцію.

4.11. Відповідальний секретар (скарбник):

- відповідає за фінансову звітність та бухгалтерський облік коштів Асоціації;

- відповідає за роботу секретаріату;

- веде звітність Асоціації;

- відповідає за архів;

- здійснює контроль за виконанням ухвал Конференції та Виконавчого комітету;

- готує засідання Виконавчого комітету;

- готує Конференцію.

4.12.Контроль за фінансовою діяльністю Асоціації здійснює ревізійна комісія, яка обирається на Конференції.

Діяльність ревізійної комісії регулюється положенням, затвердженим Виконавчим комітетом.

5.Правовий статус, кошти та майно Асоціації

5.1.Асоціація набуває прав юридичної особи з моменту реєстрації в Мінюсті України, має самостійний баланс та інші рахунки в установах банків, печатку і штамп встановленого зразка, який затверджується Виконавчим комітетом та реєструється в установленому порядку, укладає угоди, виступає як позивач і відповідач у суді.

5.2.Кошти Асоціації утворюються за рахунок:

- членських внесків;

- надходжень від проведення заходів, передбачених Статутом;

- надходжень від виробничої, господарської діяльності, госпрозрахункових організацій, установ та підприємств, створених Асоціацією;

- добровільних грошових внесків, дарувань, пожертвувань юридичних та фізичних осіб;

- інших надходжень, не заборонених законом.

5.3.Асоціація за рішенням Виконавчого комітету утворює фонди цільового призначення.

5.4.Асоціація набуває право на майно, передане йому засновниками, членами або державою у власність у встановленому законом порядку, набуте від членських внесків, пожертвувань громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

5.5.Кошти Асоціації використовуються за рішенням Виконавчого комітету на фінансування діяльності, передбаченої Статутом на організаційно-господарські потреби, утримання штатного персоналу (кількість якого встановлює Конференція) та відзначення членів Асоціації.

5.6.Асоціація, створені нею установи та організації ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність у встановленому законом порядку.

6. Порядок внесення змін до Статуту

6.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться Конференцією Асоціації за поданням Виконавчого комітету.

6.2. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менше 2/3 членів Асоціації, присутніх на Конференції.

6.3. Зміни та доповнення до Статуту набувають сили з моменту затвердження їх на Конференції Асоціації.

6.4. Про зміни в установчих документах Асоціація у десятиденний термін повідомляє реєструючий орган.

7.Припинення діяльності Асоціації

7.1.Припинення діяльності Асоціації може бути проведено шляхом її реорганізації або ліквідації.

7.2.Реорганізація Асоціації відбувається за ухвалою Конференції Асоціації.

7.3.Ліквідація Асоціації здійснюється за ухвалою Конференції, або у випадках, передбачених законодавством, за рішенням суду.

7.4.Кошти та інше майно Асоціації, в тому числі і після ліквідації, не можуть перерозподілятися між її членами і використовуються для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду, спрямовуються в доход держави.